Lỗi Khi Cài Đặt Template Tự Thiết Kế Lên Joomla 2.5

Thảo luận trong 'Thắc mắc - góp ý' bắt đầu bởi hanjoomla, 13/8/14.

 1. hanjoomla

  hanjoomla Mới tham gia

  Bài viết:
  9
  Likes :
  0
  Chào anh chị, em đang học joomla có điều này mong anh chị giúp em với.em tự thiết kế template mới bằng Artisteer 2 nhưng khi cài đặt template đó vào joomla thì nó nó chỉ xuất hiện mỗi phần heading và báo lỗi sau
  C:\xampp\htdocs\joomla\templates\untitled2\functions.php on line 17 anh chị giúp em với
   
 2. Lê Minh Thiện

  Lê Minh Thiện Rất nhiệt tình

  Bài viết:
  195
  Likes :
  57
  phải đưa đoạn code lên, bạn đưa thế thì chả ai biết sao mà giúp đâu
   
  freexp thích bài này.
 3. hanjoomla

  hanjoomla Mới tham gia

  Bài viết:
  9
  Likes :
  0
  đoạn code phần nào ạ, có phải lỗi gì không hả bạn
   
 4. Lê Minh Thiện

  Lê Minh Thiện Rất nhiệt tình

  Bài viết:
  195
  Likes :
  57
  ặc ặc C:\xampp\htdocs\joomla\templates\untitled2\functions.php on line 17 đó, đưa lên thử
   
 5. hanjoomla

  hanjoomla Mới tham gia

  Bài viết:
  9
  Likes :
  0
  lối như thế này bạn này
  Fatal error: Call to a member function getMessageQueue() on a non-object in C:\xampp\htdocs\joomla\templates\untitled\functions.php on line 17
   
 6. hanjoomla

  hanjoomla Mới tham gia

  Bài viết:
  9
  Likes :
  0
  mình vào file .php
  <?php
  defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // no direct access

  if (!defined('_ARTX_FUNCTIONS')) {

  define('_ARTX_FUNCTIONS', 1);

  $GLOBALS['artx_settings'] = array(
  'block' => array('has_header' => true),
  'menu' => array('show_submenus' => true),
  'vmenu' => array('show_submenus' => true, 'simple' => false)
  );

  function artxHasMessages()
  {
  global $mainframe;
  $messages = $mainframe->getMessageQueue();
  if (is_array($messages) && count($messages))
  foreach ($messages as $msg)
  if (isset($msg['type']) && isset($msg['message']))
  return true;
  return false;
  }

  function artxPost($caption, $content, $classes = '')
  {
  $hasCaption = (null !== $caption && strlen(trim($caption)) > 0);
  $hasContent = (null !== $content && strlen(trim($content)) > 0);

  if (!$hasCaption && !$hasContent)
  return '';

  ob_start();
  ?>
  <?php ob_start(); ?>
  <div class="art-post">
  <div class="art-post-body">
  <div class="art-post-inner">

  <?php echo str_replace('class="art-post">', 'class="art-post' . $classes . '">', ob_get_clean()); ?>
  <?php if ($hasCaption): ?>
  <h2 class="art-postheader">
  <?php echo $caption; ?>

  </h2>

  <?php endif; ?>
  <?php if ($hasContent): ?>
  <div class="art-postcontent">
  <!-- article-content -->

  <?php echo artxReplaceButtons($content); ?>

  <!-- /article-content -->
  </div>
  <div class="cleared"></div>

  <?php endif; ?>

  </div>

  <div class="cleared"></div>
  </div>
  </div>

  <?php
  return ob_get_clean();
  }

  function artxBlock($caption, $content, $classes = '')
  {
  $hasCaption = ($GLOBALS['artx_settings']['block']['has_header']
  && null !== $caption && strlen(trim($caption)) > 0);
  $hasContent = (null !== $content && strlen(trim($content)) > 0);

  if (!$hasCaption && !$hasContent)
  return '';

  ob_start();
  ?>
  <?php ob_start(); ?>
  <div class="art-block">
  <div class="art-block-body">

  <?php echo str_replace('class="art-block">', 'class="art-block' . $classes . '">', ob_get_clean()); ?>
  <?php if ($hasCaption): ?>
  <div class="art-blockheader">
  <div class="l"></div>
  <div class="r"></div>
  <div class="t">
  <?php echo $caption; ?>
  </div>
  </div>

  <?php endif; ?>
  <?php if ($hasContent): ?>
  <div class="art-blockcontent">
  <div class="art-blockcontent-body">
  <!-- block-content -->

  <?php echo artxReplaceButtons($content); ?>

  <!-- /block-content -->

  <div class="cleared"></div>
  </div>
  </div>

  <?php endif; ?>

  <div class="cleared"></div>
  </div>
  </div>

  <?php
  return ob_get_clean();
  }


  function artxVMenuBlock($caption, $content)
  {
  $hasCaption = (null !== $caption && strlen(trim($caption)) > 0);
  $hasContent = (null !== $content && strlen(trim($content)) > 0);

  if (!$hasCaption && !$hasContent)
  return '';

  ob_start();
  ?><div class="art-vmenublock">
  <div class="art-vmenublock-body">

  <?php if ($hasCaption): ?><div class="art-vmenublockheader">
  <div class="l"></div>
  <div class="r"></div>
  <div class="t">
  <?php echo $caption; ?></div>
  </div>

  <?php endif; ?>
  <?php if ($hasContent): ?><div class="art-vmenublockcontent">
  <div class="art-vmenublockcontent-body">
  <!-- block-content -->

  <?php echo $content; ?>
  <!-- /block-content -->

  <div class="cleared"></div>
  </div>
  </div>

  <?php endif; ?>
  <div class="cleared"></div>
  </div>
  </div>

  <?php
  return ob_get_clean();
  }

  function artxPageTitle($page, $criteria = null, $key = null)
  {
  if ($criteria === null)
  $criteria = $page->params->def('show_page_title', 1);
  return $criteria
  ? ('<span class="componentheading' . $page->params->get('pageclass_sfx') . '">'
  . $page->escape($page->params->get($key === null ? 'page_title' : $key)) . '</span>')
  : '';
  }

  function artxCountModules(&$document, $position)
  {
  return $document->countModules($position);
  }

  function artxPositions(&$document, $positions, $style)
  {
  ob_start();
  if (count($positions) == 3) {
  if (artxCountModules($document, $positions[0])
  && artxCountModules($document, $positions[1])
  && artxCountModules($document, $positions[2]))
  {
  ?>
  <table class="position" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr valign="top">
  <td width="33%"><?php echo artxModules($document, $positions[0], $style); ?></td>
  <td width="33%"><?php echo artxModules($document, $positions[1], $style); ?></td>
  <td><?php echo artxModules($document, $positions[2], $style); ?></td>
  </tr>
  </table>
  <?php
  } elseif (artxCountModules($document, $positions[0]) && artxCountModules($document, $positions[1])) {
  ?>
  <table class="position" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr valign="top">
  <td width="33%"><?php echo artxModules($document, $positions[0], $style); ?></td>
  <td><?php echo artxModules($document, $positions[1], $style); ?></td>
  </tr>
  </table>
  <?php
  } elseif (artxCountModules($document, $positions[1]) && artxCountModules($document, $positions[2])) {
  ?>
  <table class="position" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr valign="top">
  <td width="67%"><?php echo artxModules($document, $positions[1], $style); ?></td>
  <td><?php echo artxModules($document, $positions[2], $style); ?></td>
  </tr>
  </table>
  <?php
  } elseif (artxCountModules($document, $positions[0]) && artxCountModules($document, $positions[2])) {
  ?>
  <table class="position" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr valign="top">
  <td width="50%"><?php echo artxModules($document, $positions[0], $style); ?></td>
  <td><?php echo artxModules($document, $positions[2], $style); ?></td>
  </tr>
  </table>
  <?php
  } else {
  echo artxModules($document, $positions[0], $style);
  echo artxModules($document, $positions[1], $style);
  echo artxModules($document, $positions[2], $style);
  }
  } elseif (count($positions) == 2) {
  if (artxCountModules($document, $positions[0]) && artxCountModules($document, $positions[1])) {
  ?>
  <table class="position" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr valign="top">
  <td width="50%"><?php echo artxModules($document, $positions[0], $style); ?></td>
  <td><?php echo artxModules($document, $positions[1], $style); ?></td>
  </tr>
  </table>
  <?php
  } else {
  echo artxModules($document, $positions[0], $style);
  echo artxModules($document, $positions[1], $style);
  }
  } // count($positions)
  return ob_get_clean();
  }

  function artxGetContentCellStyle(&$document)
  {
  $leftCnt = artxCountModules($document, 'left');
  $rightCnt = artxCountModules($document, 'right');
  if ($leftCnt > 0 && $rightCnt > 0)
  return 'content';
  if ($rightCnt > 0)
  return 'content-sidebar1';
  if ($leftCnt > 0)
  return 'content-sidebar2';
  return 'content-wide';
  }

  function artxComponentWrapper(&$document)
  {
  if ($document->getType() != 'html')
  return;
  $option = JRequest::getCmd('option');
  $view = JRequest::getCmd('view');
  $layout = JRequest::getCmd('layout');
  $content = $document->getBuffer('component');
  if (false === strpos($content, '<div class="art-post')) {
  $title = null;
  if (preg_match('~<div\s+class="(componentheading[^"]*)"([^>]*)>([^<]+)</div>~', $content, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)) {
  $content = substr($content, 0, $matches[0][1]) . substr($content, $matches[0][1] + strlen($matches[0][0]));
  $title = '<span class="' . $matches[1][0] . '"' . $matches[2][0] . '>' . $matches[3][0] . '</span>';
  }
  $document->setBuffer(artxPost($title, $content), 'component');
  }
  }

  function artxModules(&$document, $position, $style = null)
  {
  return '<jdoc:include type="modules" name="' . $position . '"' . (null != $style ? ' style="artstyle" artstyle="' . $style . '"' : '') . ' />';
  }


  function artxUrlToHref($url)
  {
  $result = '';
  $p = parse_url($url);
  if (isset($p['scheme']) && isset($p['host'])) {
  $result = $p['scheme'] . '://';
  if (isset($p['user'])) {
  $result .= $p['user'];
  if (isset($p['pass']))
  $result .= ':' . $p['pass'];
  $result .= '@';
  }
  $result .= $p['host'];
  if (isset($p['port']))
  $result .= ':' . $p['port'];
  if (!isset($p['path']))
  $result .= '/';
  }
  if (isset($p['path']))
  $result .= $p['path'];
  if (isset($p['query'])) {
  $result .= '?' . str_replace('&', '&amp;', $p['query']);
  }
  if (isset($p['fragment']))
  $result .= '#' . $p['fragment'];
  return $result;
  }

  function artxReplaceButtonsRegex() {
  return '~<input\b[^>]*'
  . '\bclass=(?:(")(?:[^"]*\s)?button(?:\s[^"]*)?"|(\')(?:[^\']*\s)?button(?:\s[^\']*)?\'|button(?=[/>\s]))'
  . '[^>]*/?\s*>~i';
  }

  function artxReplaceButtons($content)
  {
  $re = artxReplaceButtonsRegex();
  if (!preg_match_all($re, $content, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE))
  return $content;
  $result = '';
  $position = 0;
  for ($index = 0; $index < count($matches[0]); $index++) {
  $match = $matches[0][$index];
  if (is_array($matches[1][$index]) && strlen($matches[1][$index][0]) > 0)
  $quote = $matches[1][$index][0];
  else if (is_array($matches[2][$index]) && strlen($matches[2][$index][0]) > 0)
  $quote = $matches[2][$index][0];
  else
  $quote = '"';
  $result .= substr($content, $position, $match[1] - $position);
  $position = $match[1] + strlen($match[0]);
  $result .= str_replace('"', $quote, '<span class="art-button-wrapper"><span class="l"> </span><span class="r"> </span>')
  . preg_replace('~\bclass=(?:"([^"]*\s)?button(\s[^"]*)?"|\'([^\']*\s)?button(\s[^\']*)?\'|button(?=[/>\s]))~i',
  str_replace('"', $quote, 'class="\1\3button art-button\2\4"'), $match[0]) . '</span>';
  }
  $result .= substr($content, $position);
  return $result;
  }

  function artxHtmlFixFormAction($content)
  {
  if (preg_match('~ action="([^"]+)" ~', $content, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)) {
  $content = substr($content, 0, $matches[0][1])
  . ' action="' . artxUrlToHref($matches[1][0]) . '" '
  . substr($content, $matches[0][1] + strlen($matches[0][0]));
  }
  return $content;
  }

  $artxFragments = array();

  function artxFragmentBegin($head = '')
  {
  global $artxFragments;
  $artxFragments[] = array('head' => $head, 'content' => '', 'tail' => '');
  }

  function artxFragmentContent($content = '')
  {
  global $artxFragments;
  $artxFragments[count($artxFragments) - 1]['content'] = $content;
  }

  function artxFragmentEnd($tail = '', $separator = '')
  {
  global $artxFragments;
  $fragment = array_pop($artxFragments);
  $fragment['tail'] = $tail;
  $content = trim($fragment['content']);
  if (count($artxFragments) == 0) {
  echo (trim($content) == '') ? '' : ($fragment['head'] . $content . $fragment['tail']);
  } else {
  $result = (trim($content) == '') ? '' : ($fragment['head'] . $content . $fragment['tail']);
  $fragment =& $artxFragments[count($artxFragments) - 1];
  $fragment['content'] .= (trim($fragment['content']) == '' ? '' : $separator) . $result;
  }
  }

  function artxFragment($head = '', $content = '', $tail = '', $separator = '')
  {
  global $artxFragments;
  if ($head != '' && $content == '' && $tail == '' && $separator == '') {
  $content = $head;
  $head = '';
  } elseif ($head != '' && $content != '' && $tail == '' && $separator == '') {
  $separator = $content;
  $content = $head;
  $head = '';
  }
  artxFragmentBegin($head);
  artxFragmentContent($content);
  artxFragmentEnd($tail, $separator);
  }


  }
   
 7. hanjoomla

  hanjoomla Mới tham gia

  Bài viết:
  9
  Likes :
  0
  cho mình hỏi luôn, taoj một trang web bằng joomla còn lập trình code gì nữa không
   
 8. huỳnh anh duy

  huỳnh anh duy Rất nhiệt tình

  Bài viết:
  436
  Likes :
  178
  Đã chỉnh sửa nội dung
   
  Last edited: 19/8/14
 9. hanjoomla

  hanjoomla Mới tham gia

  Bài viết:
  9
  Likes :
  0
  @huỳnh anh duy bạn có thể giải thích cho mình với. cách chỉnh như thế nào
   
 10. diepnguyen6789

  diepnguyen6789 Mới tham gia

  Bài viết:
  2
  Likes :
  1
  Không ngại thì gửi ftp mình help :)
   
 11. hanjoomla

  hanjoomla Mới tham gia

  Bài viết:
  9
  Likes :
  0
  mịa kiếp diễn đàn cái đầu bòi gì mà chẳng giúp được nhau gì toàn nói vớ vẩn , dkm
   
 12. than647

  than647 Mới tham gia

  Bài viết:
  5
  Likes :
  0
  Từ từ thì người ta mới tìm ra cách giúp bạn đc chứ, 1 phần bạn nói khó hiểu, 1 phần bạn mới tạo topic còn ít người xem. Khi nhờ người ta giúp thì năn nỉ này nọ, lúc giúp k đc thì quay lại cắn. Vãi thanh niên bây giờ
   
 13. hanjoomla

  hanjoomla Mới tham gia

  Bài viết:
  9
  Likes :
  0
  dkm chúng mày toàn thằng ko trả lời thì im đi còn bày đặt hỏi này hỏi nọ, vấn đề của tao là tao thiết kế được template từ artisteer 2 nhưng khi cài đặt thay đổi template vào joomla 2.5 nó báo lỗi, có thế thôi
   
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này