Ngôn ngữ Tiếng Việt

Vietnamese Language Packages cho mọi phiên bản của Joomla sẽ được tìm thấy tại đây